Kredyt technologiczny

Kredyt przeznaczony na finansowanie projektów dotyczących wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac badawczo-rozwojowych przedsiębiorców lub projekty dotyczące wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych nabywanych przez przedsiębiorców.

Cechy produktu

finansowanie projektów dotyczących wdrożenia innowacji

okres kredytowania
do 15 lat

Zabezpieczenie kredytu wszystkie stosowane w Banku formy zabezpieczeń, obligatoryjnie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową

Wysokość kredytu

Wyznaczana w oparciu o:

  • aktualną i prognozowaną sytuację ekonomiczno-finansową wnioskodawcy
  • ocenę zdolności kredytowej
  • proponowane zabezpieczenie
  • celowość/efektywność przedsięwzięcia
  • poziom ryzyka kredytowego
  • przy założeniu, że maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi równowartość 50 mln euro

Przeznaczenie kredytu

Kredyt przeznaczony na finansowanie projektów dotyczących wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac badawczo-rozwojowych przedsiębiorców lub projekty dotyczące wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych nabywanych przez przedsiębiorców w ramach projektu:mogą one mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych lub wyników badań przemysłowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, które umożliwiają wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług:kredyt jest częściowo spłacany w formie premii technologicznej przyznawanej przez BGK, do wysokości 6 mln zł oraz limitów pomocy publicznej na inwestycję dla mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy lub średniegoprzedsiębiorcy zgodnie z mapą pomocy regionalnej

Facebook © 2024 BS Mazowsze w Płocku. Projekt i wykonanie: Hedea.pl