Zastrzeżenie numeru PESEL

TWÓJ NUMER PESEL JEST ZASTRZEŻONY ???

Informujemy, iż z dniem 1 czerwca 2024 r. wchodzi w życie prawny obowiązek weryfikacji przez Bank czy numer PESEL klienta banku – konsumenta jest zastrzeżony, przed:

1) zawarciem umowy:

a) rachunku oszczędnościowego i rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego,

b) o świadczenie usługi płatniczej wydania instrumentu płatniczego, jeżeli przewidziano w jej treści możliwość zawarcia umowy kredytu lub pożyczki,

c) kredytu,

d) pożyczki,

e) leasingu;

2) zmianą umowy, w wyniku której następuje zwiększenie zadłużenia.

3) przed dokonaniem w placówce przez posiadacza rachunku bankowego, wypłaty gotówkowej z rachunku bankowego, która pojedynczo albo jako kolejna powoduje, że suma wypłat gotówkowych dokonanych w danym dniu we wszystkich placówkach danego podmiotu przekracza trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Oznacza to, iż w przypadku stwierdzenia przez Bank zastrzeżenia numeru PESEL, zawarcie umowy z Bankiem lub wypłata w kasie gotówki w łącznej kwocie w ciągu dnia przekraczającej trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę (obecnie 12 726 zł, a od 1 lipca 2024 r. 12 900 zł), będzie niemożliwa.

Żeby zawrzeć umowę z Bankiem lub wypłacić gotówkę ponad ustalony limit należy uprzednio uchylić zastrzeżenie numeru PESEL, co można uczynić za pośrednictwem:

1) strony internetowej mobywatel.gov.pl,

2) Urzędu Gminy/Miasta,

3) aplikacji mObywatel.

Pamiętaj ! Jeżeli numer PESEL jest zastrzeżony Bank wstrzymuje wypłatę gotówkową na 12 godzin od momentu złożenia przez klienta dyspozycji wypłaty gotówkowej, niezależnie od cofnięcia w tym czasie zastrzeżenia numeru PESEL Po upływie 12 godzin klient może ponownie złożyć dyspozycję wypłaty gotówkowej, w przypadku, gdy dyspozycja będzie przekraczała trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, powyższe będzie wymagało ponownego odpytania Rejestru i weryfikacji statusu zastrzeżenia numeru PESEL klienta

Kontakt

SGB

Bank Spółdzielczy "Mazowsze" w Płocku
ul. Warmińska 12, 09-408 Płock

tel. (24) 264 83 07
tel. (24) 264 87 71
fax. (24) 269 63 16
e-mail: bsmplock@bsmazowsze.pl

Adres skrzynki ePUAP: \BSMazowsze\domyslna

Facebook © 2024 BS Mazowsze w Płocku. Projekt i wykonanie: Hedea.pl